Specialieji važiavimo manevrai

1. Specialieji važiavimo manevrai (toliau - manevrai) atliekami tam pritaikytoje specialioje aikštelėje (toliau - aikštelė) ir (arba) kelyje. Specialiųjų važiavimo manevrų atlikimo vietą ir seką parenka egzaminuotojas.

2. Egzaminuojant A1 arba A kategorijos transporto priemone turi būti patikrinta, ar egzaminuojamasis sugeba:

2.1. valdyti motociklą su išjungtu varikliu: nukelti nuo / pastatyti ant stovėjimo kojelių, atremti su šonine atrama, stumti, apsukti atbulomis;

2.2. važiuoti siaura juosta lėtai einančio pėsčiojo greičiu. Šiam manevrui atlikti aikštelėje ženklinimo linijomis ir (arba) 1,5 m aukščio gairelėmis žymima juosta, kurios ilgis - 20 m, plotis - 1,5 m;

2.3. važiuoti aštuoniuke, kurios išorinių apskritimų skersmuo - 8 m, vidinių - 6 m;

2.4. važiuoti gyvatėle tarp keturių vienoje tiesėje išdėstytų gairelių. Atstumas tarp gretimų gairelių egzaminuojant A1 kategorijos transporto priemone - 6 m; A kategorijos - 8 m;

2.5. apvažiuoti kliūtį važiuodamas kelyje ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu;

2.6. įsibėgėti 30-40 km/h greičiu ir tiksliai sustoti nurodytoje vietoje. Šiam manevrui atlikti turi būti parinktas laisvas ne trumpesnis kaip 50 m ilgio kelio ruožas arba tokio paties ilgio atkarpa aikštelėje;

2.7. važiuoti mažo spindulio posūkiu į kairę arba į dešinę. Šiam manevrui atlikti aikštelėje žymimos stačiu kampu susikertančios juostos, kurių plotis - 3,5 m, ilgis nuo sankirtos - ne mažesnis kaip 6 m, posūkio vidinis spindulys - 2 m;

2.8. stabdyti važiuodamas kelyje ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu (egzaminuotojui nurodžius).

3. Egzaminuojant B1 arba B kategorijos transporto priemone turi būti patikrinta, ar egzaminuojamasis sugeba:

3.1. įsibėgėti 30-40 km/h greičiu ir tiksliai sustoti nurodytoje vietoje. Šiam manevrui atlikti turi būti parinktas laisvas ne trumpesnis kaip 50 m ilgio kelio ruožas arba tokio paties ilgio atkarpa aikštelėje;

3.2. naudodamas atbulinę eigą ir ne daugiau kaip tris kartus keisdamas važiavimo kryptį apsisukti:

3.2.1. aikštelėje - 8 m pločio juostoje taip, kad transporto priemonė neišvažiuotų už juostos ribų. Juostos ribos žymimos ženklinimo linijomis ir (arba) 0,3-0,5 m aukščio gairelėmis;

3.2.2. dvipusio eismo kelyje, kurio važiuojamosios dalies plotis 6-8 m, su šaligatviais taip, kad transporto priemonės ratai neliestų šaligatvio kraštų. Apsisukant kelyje neturi būti naudojami įvažiavimai į šalia kelio esančią teritoriją;

3.3. važiuodamas atbuline eiga ir ne daugiau kaip vieną kartą įjungęs atbulinės eigos pavarą pastatyti transporto priemonę į laikino stovėjimo vietą dešinėje kelio pusėje lygiagrečiai važiuojamosios dalies (šaligatvio) kraštui taip, kad egzaminuojamojo vairuojama transporto priemonė:

3.3.1. pradedant manevrą sustotų ne arčiau kaip 50 cm, bet ne toliau kaip 1 m atstumu iš šono nuo stovinčios transporto priemonės;

3.3.2. atliekant manevrą nuvažiuotų ne toliau kaip 3 m nuo priekyje stovinčios transporto priemonės (tarpas tarp egzaminuojamojo vairuojamos transporto priemonės priekio ir priekyje stovinčios transporto priemonės galo);

3.3.3. pabaigus manevrą stovėtų ne arčiau kaip 1 m, bet ne toliau kaip 2 m atstumu nuo priekyje stovinčios transporto priemonės (tarpas tarp egzaminuojamojo vairuojamos transporto priemonės priekio ir priekyje stovinčios transporto priemonės galo), lygiagrečiai šaligatvio kraštui ir jos dešinieji ratai būtų ne toliau kaip 40 cm atstumu nuo šaligatvio krašto;

3.4. važiuodamas atbuline eiga ir ne daugiau kaip vieną kartą įjungęs atbulinės eigos pavarą pastatyti transporto priemonę į laikino stovėjimo vietą dešinėje kelio pusėje įstrižai arba statmenai važiuojamosios dalies (šaligatvio) kraštui taip, kad egzaminuojamojo vairuojama transporto priemonė:

3.4.1. pradedant manevrą sustotų ne arčiau kaip 50 cm, bet ne toliau kaip 1 m atstumu iš šono nuo stovinčios transporto priemonės;

3.4.2. pabaigus manevrą stovėtų ne arčiau kaip 50 cm, bet ne toliau kaip 1 m atstumu nuo greta stovinčios transporto priemonės, lygiagrečiai greta stovinčiai transporto priemonei arba lygiagrečiai ir tarp stovėjimo vietą žyminčių linijų, ne toliau kaip 40 cm atstumu nuo stovėjimo vietos pabaigą žyminčios linijos, jei stovėjimo vieta paženklinta;

3.5. išvažiuoti iš laikino stovėjimo vietos (lygiagrečiai šaligatvio kraštui - ne daugiau kaip vieną kartą įjungęs atbulinės eigos pavarą);

3.6. pastatyti transporto priemonę į laikino stovėjimo vietą įkalnėje arba nuokalnėje ir išvažiuoti iš jos. Šie manevrai gali būti atitinkamai sutapatinti su manevrais, aprašytais 3.3 ir 3.5 punktuose;

3.7. sustoti ir vėl pradėti važiuoti įkalnėje taip, kad transporto priemonė nepariedėtų atgal;

3.8. važiuoti atbulomis su posūkiu į dešinę arba į kairę neišvažiuodamas iš eismo juostos ribų ir sustoti lygiagrečiai važiuojamosios dalies kraštui ne toliau kai 1 m atstumu nuo jo. Šiam manevrui atlikti aikštelėje ženklinimo linijomis žymimos stačiu kampu susikertančios juostos, kurių plotis - 3,5 m, ilgis nuo sankirtos - ne mažesnis kaip 6 m, posūkio vidinis spindulys - 2 m.

4. Jei 3.3 ir 3.4 punktuose aprašyti manevrai atliekami aikštelėje, vietoj stovinčios transporto priemonės gali būti naudojamos jos gabaritus (4 x 2 m) imituojančios 1,5 m aukščio gairelės.

5. Egzaminuojant BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D arba DE kategorijos transporto priemone turi būti patikrinta, ar egzaminuojamasis sugeba žiūrėdamas atgal tik per užpakalinio vaizdo veidrodžius ir nesustodamas įvažiuoti atbuline eiga į pakrovimo platformą / rampą imituojančius vartus ir sustoti ne toliau kaip 1 m atstumu nuo rampos galą imituojančių gairelių jų nepaliesdamas.

6. Prieš pradedant 5 punkte aprašytą manevrą transporto priemonė (junginys) turi būti pastatyta už 4 transporto priemonių (junginio) ilgio į priekį nuo pakrovimo platformą / rampą imituojančių vartų galo ir už 3 transporto priemonių (junginio) pločio į kairę nuo vartų bei lygiagrečiai jiems.

7. Pakrovimo platformą / rampą imituojančių vartų plotis lygus 1,5 transporto priemonės (junginio) pločio, o ilgis priklauso nuo transporto priemonių (junginio) ilgio ir gali būti 1 m ilgesnis nei transporto priemonė (junginys); lygus transporto priemonės (junginio) ilgiui; 1-2 m trumpesnis už transporto priemonės (junginio) ilgį. Vartų ilgį prieš pradedant 5 punkte aprašytą manevrą parenka egzaminuotojas.

8. Egzaminuojant C1, C, D1, D arba T kategorijos transporto priemone turi būti patikrinta, ar egzaminuojamasis sugeba:

8.1. važiuoti ir tiksliai sustoti nurodytoje vietoje. Šiam manevrui atlikti turi būti parinktas laisvas ne trumpesnis kaip 80 m ilgio kelio ruožas arba tokio paties ilgio atkarpa aikštelėje;

8.2. važiuoti pirmyn ir atbulomis su posūkiu į dešinę arba į kairę neišvažiuojant iš eismo juostos ribų (T kategorija - tik pirmyn).

9. Egzaminuojant BE, C1E, CE, D1E arba DE kategorijos transporto priemone turi būti patikrinta, ar egzaminuojamasis sugeba:

9.1. žiūrėdamas atgal tik per užpakalinio vaizdo veidrodžius nuvažiuoti tiesiai atbulomis neišvažiuodamas iš eismo juostos, ne mažiau kaip 5 transporto priemonių (junginio) ilgio atstumą. Šiam manevrui atlikti aikštelėje ištisinėmis ženklinimo linijomis žymima 3,5 m pločio juosta;

9.2. atkabinti priekabą, pastatyti vilkiką greta priekabos (egzaminuotojo nurodytoje pusėje), po to važiuoti atgal ir vėl ją prikabinti.