Vertinimo metodai

3. Egzaminuojamojo įgūdžius ir elgseną parodo jo veiksmai. Egzamino metu vertinami klaidingi ar netinkami egzaminuojamojo veiksmai skirstomi į kritines klaidas (toliau - KK), nekritines klaidas (toliau - NK) arba specifines pasikartojančias klaidas (toliau - SPK).

4. KK - veiksmas, kuris:

4.1. parodo nederamą egzaminuojamojo įgūdžių lygį ar elgseną;

4.2. gali kelti arba kelia grėsmę bet kokiam eismo dalyviui, gali trukdyti arba trukdo saugiai valdyti transporto priemonę (toliau - sudaro potencialiai pavojingą situaciją).

5. KK, susijusios su egzaminuojamojo įgūdžiais ir elgsena, bet tiesiogiai nesusijusios su veiksmais, aprašytais 2 punkte, vadinamos bendrosiomis kritinėmis klaidomis (toliau - BKK). Vertinamos keturios BKK:

5.1. egzaminuotojo įsikišimas;

5.2. eismo įvykis (susidūrimas, užvažiavimas ant kliūties ir pan.);

5.3. pavojinga situacija;

5.4. privalomų nurodymų nevykdymas.

6. NK - veiksmas, kuris parodo nepakankamą egzaminuojamojo įgūdžių lygį, bet vienas pats nekelia grėsmės jokiam eismo dalyviui ar netrukdo saugiai valdyti transporto priemonės, t. y. nesudaro potencialiai pavojingos situacijos. Vertinama egzaminuojamojo padarytų NK visuma.

7. SPK - tai šešios NK atliekant tą patį vertinamą veiksmą. SPK gali būti pažymėta vertinant:

7.1. sankabos valdymą (užgesintas variklis ir važiavimas išjungta sankaba);

7.2. pavaros pasirinkimą;

7.3. vairo valdymą;

7.4. padėties pasirinkimą manevruojant;

7.5. padėties pasirinkimą važiuojamojoje dalyje;

7.6. situacijos stebėjimą (žvalgymasis per petį);

7.7. įspėjamųjų signalų naudojimą;

7.8. pusiausvyrą bei motociklo valdymą (vairuojant motociklą).

8. Egzaminas laikomas pradėtu po to, kai egzaminuotojas supažindina egzaminuojamąjį su egzamino sąlygomis ir tvarka bei atsako į egzaminuojamojo klausimus. Kiekvienas klaidingas ar netinkamas egzaminuojamojo veiksmas vertinamas kaip viena klaida. Egzaminuojamojo padarytos klaidos ir jų skaičius lemia egzamino rezultatą. Egzaminas vertinamas kaip išlaikytas arba neišlaikytas. Egzaminuojamojo padarytas klaidas, jo įgūdžių ir elgsenos įvertinimą bei egzamino rezultatą egzaminuotojas rašo vairavimo egzamino protokole, kurio formą ir pildymo tvarką tvirtina VĮ „Regitra" generalinis direktorius.

9. Egzaminas vertinamas kaip neišlaikytas, jei egzaminuojamasis padaro:

9.1. devynias ir daugiau NK;

9.2. šešias NK, kurios vertinamos kaip viena SPK.

10. Egzaminas nutraukiamas ir vertinamas kaip neišlaikytas, jei egzaminuojamasis:

10.1. patikrinimo prieš važiavimą metu padaro keturias ir daugiau NK. Šiuo atveju egzaminuojamojo įgūdžiai ir elgsena vairuojant transporto priemonę netikrinami. Jei surinktas mažesnis NK skaičius, egzaminas tęsiamas, o padarytos klaidos įskaičiuojamos į bendrą egzamino rezultatą;

10.2. atlikdamas specialiuosius važiavimo manevrus uždaroje aikštelėje, padaro devynias ir daugiau NK arba šešias NK, kurios vertinamos kaip viena SPK. Šiuo atveju egzaminuojamojo įgūdžiai ir elgsena vairuojant transporto priemonę kelyje netikrinami. Patikrinimo prieš važiavimą metu padarytos klaidos įskaičiuojamos į bendrą egzamino rezultatą;

10.3. padaro vieną KK (taip pat ir BKK). Egzaminuojamasis, jei to pageidauja, grąžinamas atgal į VĮ „Regitra" vairuotojų egzaminavimo centrą kaip įmanoma trumpiausiu maršrutu. Šiuo atveju transporto priemonę vairuoja egzaminuotojas;

10.4. atsisako atlikti bet kurią egzamino dalį, taip pat ir pradėti ar užbaigti specialųjį važiavimo manevrą;

10.5. (ar kitas asmuo už jį) bando daryti įtaką egzaminuotojo sprendimui;

10.6. veikiamas alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;

10.7. gauna trečiųjų asmenų nurodymus egzamino metu.

11. Egzaminas vertinamas kaip išlaikytas, jei nėra pagrindo vertinti jį kaip neišlaikytą.

12. Egzaminas nevertinamas kaip išlaikytas arba neišlaikytas, jei nutraukiamas dėl nuo egzaminuojamojo nepriklausančių priežasčių:

12.1. ligos;

12.2. eismo įvykio ne dėl egzaminuojamojo kaltės;

12.3. pasikeitusių oro sąlygų (stipri liūtis, pūga ar pan.);

12.4. transporto priemonės gedimo.